Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP https://zsipp3.nowybib.pl.

Data publikacji strony internetowej:2020-01-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-12 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Dobrowolska - Wesołowska, zsipp3@ostrowiecedu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 247 20 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

osiedle Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Opis dostępności wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku jest od osiedla Ogrody, prowadzą do niego schody. Jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia boczne. Jedno od strony ulicy Dziewulskiego, drugie - od boiska szkolnego.
 • Budynek nie posiada wind. Nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie szkoły znajdują się dwa parkingi dla samochodów osobowych oraz wyznaczone miejsce parkingowe przed wejściem głównym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na terenie szkoły znajdują się znaki informacyjne dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostępności korytarzy i schodów

 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajdują się gabinety: dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, sale lekcyjne oraz toalety. Jedna z nich wkrótce zostanie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Hol główny jest przestronny, posiada odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie.
 • Na każdym poziomie szkoły znajduje się korytarz.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 • W budynku Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Raport o dostępności - PSP nr 5

Raport o dostępności - MOGK-K

Data stworzenia : 2020-03-03 08:58 Autor : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data publikacji : 2020-03-03 08:58 Osoba udostępniająca na stronie : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-28 15:46 Osoba modyfikująca : Marta Dobrowolska-Wesołowska