Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

osiedle Ogrody 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel : 41 247-20-42

e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl

e-puap: ZSiPPnr3OstrowiecSw/skrytkaESP

www.psp5.eu
NIP: 661-23-06-638

Komunikacja elektroniczna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 17.03.2017) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 t.j. z dnia 13.07.2015) Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę bądź w oparciu o profil zaufany.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Adres elektroniczna skrzynka podawcza Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: /ZSiPPnr3OstrowiecSw/skrytkaESP

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 § 1 oraz 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 27.06.2017), którego brzmienie jest następujące:
„1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z  art.63 § 3a ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 27.06.2017) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:

„§3a Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  1. być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
  2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
  3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”

Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana na adres poczty elektronicznej ZSiPP nr 3 (e-mail) powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).

W skład Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 wchodzą:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

Formularz kontaktowy

Data stworzenia : 2020-01-24 10:07 Autor : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data publikacji : 2020-01-24 10:07 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-20 12:15 Osoba modyfikująca : Marta Dobrowolska-Wesołowska