Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cele i zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, w podstawie programowej, w zintegrowanym programie wychowawczym szkoły, w szkolnym programie profilaktycznym, w wewnątrzszkolnym systemie oceniania oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, a w szczególności:
a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły przez:

 • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, programy innowacyjne
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
 • organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wycieczek przedmiotowych, wędrówek regionalnych
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
 • realizację priorytetów programu wychowawczego i profilaktycznego

b) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez:

 • funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz środowiskowej
 • umożliwienie spożywania obiadów oraz herbaty do drugiego śniadania
 • pozyskiwanie finansowych środków na udzielanie uczniom potrzebującym pomocy materialnej w formie bezpłatnych obiadów
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez pedagogów szkolnych
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • prowadzenie zajęć reedukacyjnych i wyrównawczych

c) Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki.
d) Ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Wizja szkoły

Tworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

Misja szkoły

1) Jesteśmy szkołą, która w ramach programu nauczania systematycznie prowadzi edukację prozdrowotną.

2) Naszym „ukrytym” programem jest etos zdrowia – troska o dobre samopoczucie uczniów i pracowników.

3) Propagujemy nauczanie poprzez kontakt z przyrodą (zajęcia w terenie, „zielone klasy”, wycieczki, rajdy).

4) Naszymi podstawowymi wartościami są: zdrowie, miłość, rodzina, uczciwość, tolerancja, przyjaźń, wiara, sprawiedliwość i pracowitość.

5) Dbamy o pełny rozwój ucznia we wszystkich sferach osobowości.

6) Wspieramy naszych wychowanków, uwzględniamy ich indywidualne możliwości i potrzeby.

7) Ściśle współpracujemy ze społecznością lokalną.

8) Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.

9) Nasze oczekiwania to:

a) wyedukowany uczeń,

b) zadowolony rodzic,

c) usatysfakcjonowany nauczyciel.

 

 

Data stworzenia : 2020-01-24 10:37 Autor : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data publikacji : 2020-01-24 10:37 Osoba udostępniająca na stronie : Marta Dobrowolska-Wesołowska Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-20 15:12 Osoba modyfikująca : Marta Dobrowolska-Wesołowska